Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Protecció de dades

Informació de la seu electrònica

Protecció de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES (PRIVACITAT)

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza l'Ajuntament de Lliçà de Vall de les dades que pugui recollir en els seus portals web, app's i xarxes socials corporatives.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.llissadevall.cat és:

Ajuntament de Lliçà de Vall
NIF P0810700E
Plaça de la Vila s/n
08185 Lliçà de Vall

2. Base jurídica del tractament

La base jurídica del tractament són:
- Reglament de protecció de Dades de Caràcter Personal 2016/679 (UE)
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals.

3. Finalitat dels tractaments de dades

Les dades que la ciutadania subministra a l'Ajuntament de Lliçà de Vall per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats, són recollides d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l'única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.
En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades única i exclusivament si el ciutadà o ciutadana ha autoritzat aquest tractament o si existeix una obligació legal.
A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les dades de la ciutadania:

- Lliurament de serveis i tràmits municipals:
Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l'Ajuntament. Les dades seran conservades per a obligació legal com a part del procediment administratiu de l'Ajuntament.

- Subscripcions:

Remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats a la ciutadania. Les dades no seran cedides a tercers. Les dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

- Activitats:
Tractarem les dades de la ciutadania per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l'Ajuntament. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es destruiran un cop realitzada l'activitat excepte que requereixi la seva conservació per raons de gestió.

- Borsa de Treball:
Tractarem les dades de la ciutadania per a la gestió d'ofertes laborals que hi hagin disponibles. Les seves dades seran cedides a les empreses per les que mostri interès a la seva proposta laboral. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què es doni de baixa de la Borsa de Treball. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l'Ajuntament de Lliçà de Vall

- Participació Ciutadana:
Tractarem les dades de la ciutadania per a la gestió del procés de participació ciutadana en que participi i donar resposta a les seves propostes i qüestions. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran dins de cada procediment de participació.

- Bústia de contacte, queixes o suggeriments:
Tractarem les dades de la ciutadania per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l'Ajuntament de Lliçà de Vall.
Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de les competències de l'Ajuntament de Lliçà de Vall i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L'usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l'ús i el tractament que se'n fa. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L'usuari/ària és l'únic/a responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l'Ajuntament de Lliçà de Vall o a tercers. L'Ajuntament de Lliçà de Vall es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

4. Tractament de les seves dades per tercers

Les dades dels usuaris o de les usuàries poden ser tractades per tercers per a desenvolupar els serveis i competències de l'Ajuntament de Lliçà de Vall: hospedatge de les dades i dels serveis, enquestes de satisfacció, participació ciutadana, serveis concessionats, etc. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització dels serveis d'acord amb les competències de l'Ajuntament i l'acompliment dels requisits de la legislació.

L'Ajuntament ha regulat la seguretat del tractament de les seves dades per part d'aquests tercers i garanteix que no seran utilitzades per a cap altra finalitat.


5. Exercici de drets en facilitar dades

En qualsevol moment l’usuari/ària pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

 - Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem.

 - Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.

 - Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.

 - Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.

- Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.

 - Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d'oferir un servei.

Per a això pot utilitzar diferents canals:

Presencial, indicant quin dret vol exercir, accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les dades:
  
   • OAC, Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Lliçà de Vall 
   Plaça de la Vila, s/n Lliçà de Vall - 08185
   Telèfon: 93 843 90 00
   Horari: matins de 08.30h a 14.30h i tardes de dilluns i dimecres de 16 a 19h. Dimarts, dijous i  
   divendres tardes tancat (tardes de juliol i agost tancat).

   • Can Magarola
   Urbanització de la Miranda C/ Bosc, 1
   Lliçà de Vall - 08185 Telèfon: 93 844 53 80
   Horari: Dilluns de 16.30 a 21h. De dimarts a divendres de 9.15 a 14h i de 16.30 a 21h

Correu postal: adreçar-se a l'Ajuntament de Lliçà de Vall, per correu postal a: 
      Plaça de la Vila, s/n 
      08185 Lliçà de Vall,
adjuntant una còpia del seu DNI i la sol·licitud corresponent.

Telemàtic: accedint a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Lliçà de Vall, mitjançant una instància genèrica.
Amb aquesta finalitat podreu utilitzar, si ho desitgeu, els formularis normalitzats que trobareu en el següent enllaç: https://seu.llissadevall.cat/

6. Presentació de reclamacions

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l'Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació sobre protecció de dades, davant la qual es poden presentar les reclamacions que es creguin convenients.


Dades de contacte

OAC de l'Ajuntament.
Plaça de la Vila, s/n
Tel: 93 843 90 00
Municipi: Lliçà de Vall

| © 2020 AJUNTAMENT DE LLIÇA DE VALL Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas